باور کن ....

تو اگر ميدانستی که چه دردی دارد ...که چه زجری دارد ...خنجر از دست رفيقان خوردن از من خسته نمی پرسيدی که چرا تنهای؟my%20dear.JPG

باور کن
به خدا کرکسها هم عاشق ميشوند
شايد بر سر تقسيم خری مرده آشنا شوند
يا آشنای نه.....
آتش نگاهشان با هم تلاقی کند
عشق جرم نيست....
عاشقی تکرار واژه دوست داشتن است
عاشقی تکرار من و توست
آنقدر که صيقل خورِِِيم
شويم چون آب
تا نور تو از من من عبور کند
آنقدر که شويم يکی
آنقدر که نگويم دستهايت را به من بسپار
چون دستهايت بر تن من است
**********************************
مگه دنيای امروز ما چيه ؟
پر از آدم نماهای به ظاهر عاشق و در باطن خودخواه
به خدا کرکسها هم بهتر از ما عاشق ميشوند
ما آدمهای خودخواهی که حتی حاضر نيستيم دستهايمان را به هم بسپاريم
آری ميترسيم.....ميترسيم که ديگران هم مثل ما باشند
بله من خودخواهم ...همه خودخواهيم...../ 0 نظر / 8 بازدید